วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลิ่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ หอประชุมอำเภอ อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__4874245_resize

วันที่ 25  พฤษภาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลิ่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  ณ หอประชุมอำเภอ อ.วังสะพุง   จังหวัดเลย

S__4874247_resize S__4874244_resize S__4874245_resize S__4874246_resize