วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุม ศบกต.เขาหลวง ประจำเดือน พ.ค. 2559 เพื่อวางแผนส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวปี2559 ณ อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__17342521_resize

วันที่  24  พฤษภาคม  2559 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุม ศบกต.เขาหลวง ประจำเดือน พ.ค. 2559 เพื่อวางแผนส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวปี2559 ณ อบต.เขาหลวง  อ.วังสะพุง  จังหวัดเลย

S__17342521_resize S__17342520_resize