วันที่ 24 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและมอบพันธุ์ไก่บ้านให้ศูนย์เรียนรู้ยางพาราตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ต.หนองหญ้าปล้อง

46978_resize

วันที่ 24 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและมอบพันธุ์ไก่บ้านให้ศูนย์เรียนรู้ยางพาราตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ต.หนองหญ้าปล้อง

46975_resize 46978_resize