วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมากรเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมฝายชลอนำ้กระสอบทราย บ้านนำ้จันทร์ ต. หนองงิ้ว โครงการตามแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

S__1343493_resize

วันที่  20 พฤษภาคม  2559 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมากรเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมฝายชลอนำ้กระสอบทราย บ้านนำ้จันทร์ ต. หนองงิ้ว โครงการตามแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

S__1343495_resize S__1343491_resize S__1343492_resize S__1343493_resize S__1343494_resize