วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง ุ่นที่4 วันที่5 ครั้งที่3 วิชาสารสนเทศเอการผลิตโดยเกษตรกรตัวแทน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร และการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดยสนง.เกษตร อ.วังสะพุง

46262_resize

วันที่ 20  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  ุ่นที่4 วันที่5 ครั้งที่3 วิชาสารสนเทศเอการผลิตโดยเกษตรกรตัวแทน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร และการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดยสนง.เกษตร อ.วังสะพุง

46215_resize 46216_resize 46217_resize 46218_resize 46219_resize 46220_resize 46221_resize 46251_resize 46252_resize 46253_resize 46254_resize 46255_resize 46256_resize 46257_resize 46259_resize 46260_resize 46262_resize