นที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่4 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการทำชาสมุนไพรใบหม่อน และน้ำลูกหม่อน โดยวิทยากร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย และการทำพิมเสนน้ำ โดยวิทยากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเลย(พืชสวนเลย)

45978_resize

วันที่ 19  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง   รุ่นที่4 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการทำชาสมุนไพรใบหม่อน และน้ำลูกหม่อน โดยวิทยากร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย และการทำพิมเสนน้ำ โดยวิทยากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเลย(พืชสวนเลย)

45968_resize

45978_resize 45968_resize 45971_resize 45972_resize 45973_resize 45974_resize 45975_resize 45976_resize 45977_resize45978_resize