วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่4 วันที่1 ครั้งที่ 3 ตามวิชาการเลี้ยงไก่บ้าน โดยวิทยากรจากปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และวิชาการใช้ระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ โดยวิทยากรจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

44649_resize

วันที่ 16  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  รุ่นที่4 วันที่1 ครั้งที่ 3 ตามวิชาการเลี้ยงไก่บ้าน โดยวิทยากรจากปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และวิชาการใช้ระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ โดยวิทยากรจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

44652_resize 44647_resize 44648_resize 44649_resize 44650_resize 44651_resize