วันที่ 29 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดยเกษตรกรตัวแทน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร และการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดย สนง. เกษตรอำเภอวังสะพุง

40813_resize

วันที่ 29  เมษายน   2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  โดยเกษตรกรตัวแทน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร และการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดย สนง. เกษตรอำเภอวังสะพุง

40806_resize 40807_resize 40808_resize 40809_resize 40810_resize 40811_resize 40812_resize

 

40814_resize40813_resize