วันที่ 22 เม.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. จัดฝึกอมรมณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง โดยได้ความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และสถานีพัฒนาที่ดินเลย ถ่ายทอดความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้

S__16646150_resize

วันที่ 22 เม.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. จัดฝึกอมรมณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง โดยได้ความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และสถานีพัฒนาที่ดินเลย ถ่ายทอดความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้

S__16646146_resize S__16646147_resize S__16646148_resize S__16646150_resize S__16646151_resize S__16646152_resize S__16646153_resize S__16646156_resize S__16646157_resize S__16646158_resize S__16646159_resize S__16646160_resize S__16646161_resize S__16646162_resize S__16646163_resize