วันที่ 7 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 ครั้งที่2 วันที่4 ตามวิชาสุขภาพดีมีสุข โดย วิทยากรจาก รพ.สต.นาดอกไม้

36789_resize

วันที่ 7 เมษายน  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 ครั้งที่2 วันที่4 ตามวิชาสุขภาพดีมีสุข โดย วิทยากรจาก รพ.สต.นาดอกไม้

36789_resize 36783_resize 36784_resize 36785_resize 36786_resize 36787_resize 36788_resize