วันที่ 6 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่3 ครั้งที่2 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดย ดร.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ธงชัย นิกรสุข ปราชญ์ชาวบ้าน อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

36563_resize

วันที่ 6 เมษายน  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่3 ครั้งที่2 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดย ดร.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ธงชัย นิกรสุข ปราชญ์ชาวบ้าน อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

36565_resize 36559_resize 36560_resize 36561_resize 36562_resize 36563_resize 36564_resize