วันที่ 5 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่2ครั้งที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยทีมวิทยากร สวพ.เลย

36416_resize

วันที่ 5 เมษายน  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  รุ่นที่5 วันที่2ครั้งที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยทีมวิทยากร สวพ.เลย

36416_resize 36414_resize 36415_resize