วันทีี่ 5 เมษายน 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้มอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการฯ ให้นายตุ่ย ไชยา ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีสงคราม ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

216782_resize

วันทีี่  5  เมษายน  2559  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ได้มอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการฯ ให้นายตุ่ย ไชยา ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5  ต.ศรีสงคราม ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

216782_resize 36196_resize 36197_resize 216779_resize 216780_resize