วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตามวิชาสุขภาพดีมีสุข โดย วิทยากร จาก รพ.สต.นาดอกไม้ กระทรวงสาธารณสุข

34060_resize

วันที่ 24  มีนาคม  2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง  รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตามวิชาสุขภาพดีมีสุข โดย วิทยากร จาก รพ.สต.นาดอกไม้ กระทรวงสาธารณสุข

34063_resize 34061_resize 34059_resize 34064_resize