วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดยอาจารย์ธงชัย นิกรสุข ปราชน์ อ.วังสะพุงและดร.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

34061_resize

วันที่ 23  มีนาคม  2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดยอาจารย์ธงชัย นิกรสุข ปราชน์ อ.วังสะพุงและดร.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

34064_resize 33754_resize 33756_resize 34059_resize 34060_resize 34061_resize 34063_resize