วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง ครี้งที่2 วันที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยสวพ.เลย

33374_resize

วันที่ 22  มีนาคม  2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง ครี้งที่2 วันที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยสวพ.เลย

33375_resize 33371_resize 33372_resize 33373_resize 33374_resize