วันที่ 18 มี.ค. 59 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จัดฝึกอมรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงเขาหลวง และนางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

32744_resize

วันที่ 18 มี.ค. 59 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จัดฝึกอมรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงเขาหลวง และนางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

32745_resize 32738_resize 32741_resize 32744_resize