วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย รุ่นที่2 ครั้งที่2 วันที่4 โดย วิทยากรจาก รพ.สต.นาดอกไม้

32382_resize

วันที่ 17 มีนาคม  2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย รุ่นที่2 ครั้งที่2 วันที่4 โดย วิทยากรจาก รพ.สต.นาดอกไม้

32386_resize 32381_resize 32382_resize 32383_resize 32384_resize 32385_resize