วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย ดร.เสรี แข็งแอ ผอ.ฟาร์ม มข.และอาจารย์ธงชัย นิกรสุข

32072_resize

วันที่ 16 มีนาคม  2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย ดร.เสรี แข็งแอ ผอ.ฟาร์ม มข.และอาจารย์ธงชัย นิกรสุข

32073_resize 32068_resize 32069_resize 32070_resize 32071_resize 32072_resize