วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 ครั้งที่2 วันที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดย สวพ.เลย กรมวิชาการเกษตร

31684_resize

วันที่ 15  มีนาคม  2559  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 ครั้งที่2 วันที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดย สวพ.เลย กรมวิชาการเกษตร

31684_resize 31685_resize 31686_resize 31687_resize