วันที่ 14 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 2วันที่1 ตามวิชาการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตและวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยและกระทรวงพานิชย์

31438_resize

วันที่ 14 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 2วันที่1 ตามวิชาการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตและวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยและกระทรวงพานิชย์

31682_resize 31433_resize 31434_resize 31435_resize 31436_resize 31437_resize 31438_resize 31681_resize