วันที่ 7 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 ตามวิชาพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยการค้าภายในจังหวัดเลย

29241_resize

วันที่ 7 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 ตามวิชาพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยการค้าภายในจังหวัดเลย

30126_resize 29240_resize 29241_resize 29242_resize 29243_resize 29244_resize 29245_resize 30124_resize