วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

117946_resize

วันที่ 1 มีนาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

117951_resize 117946_resize 117950_resize