วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

237236

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2559  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

237236 237237 237240 237241 237234