วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศึกษาดูงานการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำว้า โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จ. สุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก

S__2285581_resize

วันที่  11-13  กุมภาพันธ์  2559  นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศึกษาดูงานการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำว้า โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย  จ. สุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก

S__2285594_resize S__2285593_resize S__2285592_resize S__2285589_resize S__2285588_resize S__2285587_resize S__2285586_resize S__2285585_resize S__2285584_resize S__2285583_resize S__2285582_resize S__2285581_resize S__2285580_resize