วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 นาย เนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการและ ศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาฯการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ทำแปลงเรียนรู้ และการบริหารศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนำ้มัน ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น

407_resize

วันที่  9-11  กุมภาพันธ์  2559  นายเนติ ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการและ นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาฯการ  เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ทำแปลงเรียนรู้ และการบริหารศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนำ้มัน  ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น

409_resize 407_resize 406_resize 404_resize 403_resize 402_resize 400_resize 397_resize