วันที่ 19 มกราคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจรับเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ หอประชุมอำเเภอวังสะพุง กับ กยท

182891_resize

วันที่ 19  มกราคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ตรวจรับเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ณ หอประชุมอำเเภอวังสะพุง  กับ กยท

182891_resize 182890_resize