วันที่ 17 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารร่วมกับ กยท.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ณ อบตทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

102495_resize

วันที่ 17  มกราคม 2559 นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นวส.ชำนาญการ  ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารร่วมกับ กยท.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ณ อบตทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

102497_resize 102497_resize 102495_resize