วันที่ 15 มกราคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ ศาลากลางบ้าน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

58121_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ ศาลากลางบ้าน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

58121_resize 58118_resize 58119_resize 58120_resize