วันที่ 15 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เตรียมสถานที่และถ่ายทำวีดีทัศน์ การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ นายจีรพงศ์ ทันวงษา บ้านเหมืองแบ่ง ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9617417_resize

วันที่ 15 มกราคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  เตรียมสถานที่และถ่ายทำวีดีทัศน์ การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ นายจีรพงศ์  ทันวงษา บ้านเหมืองแบ่ง ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__9617418_resize S__9617420_resize S__9617414_resize S__9617415_resize S__9617416_resize S__9617417_resize