วันที่ 14 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิการการส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารแบบตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ อบต.เขาหลวง อ. วังสะพุง จังหวัดเลย

S__1777802_resize

วันที่ 14 มกราคม  2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิการการส่งเสริมการเกษตร
ประชุมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารแบบตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ อบต.เขาหลวง อ. วังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1777799_resize S__1777800_resize S__1777801_resize S__1777802_resize S__1777803_resize S__1777804_resize