วันที่ 13 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายอ้อยของโรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง บ้านเหมืองแบ่ง ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9420834_resize

วันที่ 13 มกราคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายอ้อยของโรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง  บ้านเหมืองแบ่ง  ต หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__9420834_resizeS__9420835_resizeตั้งรูปพิเศษ