วันที่ 13 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เยี่ยมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโครงการสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับ. กยท วังสะพุง ณ. อบต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9420825_resize

วันที่ 13 มกราคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง เยี่ยมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโครงการสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับ. กยท วังสะพุง ณ. อบต หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__9420825_resize S__9420829_resize S__9420830_resize S__9420831_resize S__9420832_resize

 

S__9420833_resize

S__9420831_resize