วันที่ 11 มกราคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม รายงานสถานการณ์การใช้นำ้ในตำบลปากปวน บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 8 แม่นำ้เลยกั้นเขื่อนด้วยฝายยาง และสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า

55592_resize

วันที่ 11 มกราคม  2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม รายงานสถานการณ์การใช้นำ้ในตำบลปากปวน บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 8 แม่นำ้เลยกั้นเขื่อนด้วยฝายยาง และสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า

55592_resize 55593_resize 55596_resize

 

55597_resize