วันที่ 7 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง(ตำบลละ1ล้าน) ปี2558 พบว่าขณะนี้เกษตรกรยังมีน้ำใช้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

16710_resize

วันที่ 7 มกราคม  2559 นายทวัช  มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง(ตำบลละ1ล้าน) ปี2558 พบว่าขณะนี้เกษตรกรยังมีน้ำใช้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

16710_resize 16713_resize