วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากกรม ร่วมกับกลุ่มอาพืช สนง เกษตรจังหวัดเลย ติดตามการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 กิจกรรมติดตาม พยากรณ์ การระบาดศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง และตรวจเยี่ยมแปลงมันสำปะหลัง ของนายนิกร ศรีโนนสุข บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.เขาหลวง

S__1400884_resize

วันที่  22 ธันวาคม  2558 เจ้าหน้าที่จากกรม ร่วมกับกลุ่มอาพืช สนง เกษตรจังหวัดเลย ติดตามการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 กิจกรรมติดตาม พยากรณ์ การระบาดศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง และตรวจเยี่ยมแปลงมันสำปะหลัง ของนายนิกร ศรีโนนสุข บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1400885_resize S__1400884_resize S__1400883_resize S__1400886_resize S__1400889_resize S__1400888_resize S__1400887_resize