วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การตอนรับ

11696_resize

วันที่ 24 พฤศจิกายน  2558 นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี  เกษตรจังหวัดเลยและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังสะพุง  โดยมีนายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ให้การตอนรับ

11712_resize 11699_resize 11697_resize 11696_resize 11694_resize