วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจแปลงข้าวเกษตรกร ม.1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

10055_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558  นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจแปลงข้าวเกษตรกร ม.1  ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

10057_resize 10056_resize 10055_resize