วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงข้าวเสียหายตำบลวังสะพุง และเยี่ยมแปลงนางบุญมา ไชยา ทำไร่นาสวนผสม

9883_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558  นายเนติ  ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ตรวจแปลงข้าวเสียหายตำบลวังสะพุง และเยี่ยมแปลงนางบุญมา ไชยา ทำไร่นาสวนผสม

9886_resize 9885_resize 9884_resize 9883_resize 9882_resize 9881_resize