วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง จัดเตรียมสถานที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร บ้านนาดอกไม้ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6021134_resize

วันที่  12  ตุลาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   จัดเตรียมสถานที่ จังหวัดเคลื่อนที่  ณ  รร บ้านนาดอกไม้  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__6021134_resize