วันที่ 26 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลผาบิ้ง ณ ห้องประชุม อบต.ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18501_resize

วันที่ 26 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลผาบิ้ง  ณ  ที่ทำการกำนั้น  ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

18501_resize 18502 18502_resize