วันที่ 18 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมพิจารณาแผน ตำบลละ 5 ล้าน ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4849666_resize

วันที่ 18  กันยายน  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมพิจารณาแผน ตำบลละ 5 ล้าน  ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__4849666_resize

S__4849667_resize