วันที่ 16 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ติดตามศูนย์เรียนยางพาราฯ ตำบลหนองหญ้าปล้อง นางสำพรรณ์ เสี้ยวภูเขียว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่(zoning)

4428_resize

4428_resize

4436_resize 4429_resize 4433_resize 4434_resize