วันที่ 7 กันยายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแก้ไขปรับปรุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

13369_resize

วันที่  7 กันยายน  2558 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแก้ไขปรับปรุง  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

13369_resize 13367_resize