วันที่ 3 กันยายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

120325_resize

วันที่ 3 กันยายน 2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย