วันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ติดตาม ประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่ นายพีรพงศ์ ทันวงษา บ้านโนนสำราญ ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2751_resize

วันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ติดตาม ประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่ นายพีรพงศ์ ทันวงษา บ้านโนนสำราญ ต หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

2751_resize 2751_resize 2732_resize 2734_resize 2735_resize 2738_resize 2739_resize 2741_resize 2743_resize 2748_resize