วันที่ 2 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

72259_resize

วันที่ 2 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

72259_resize

72260_resize