หน้าแรก

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุงกล่าวต้อนรับและนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและใกล้เคียง ซึ่งมีสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆและเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำ ฐานเรียนรู้บัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้ดินปุ๋ย ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ฐานเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารามีคุณภาพ ฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การใช้เครื่องจักรในการดำนา รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชนร่วมจัดนิทรรศการและบริการด้านความรู้ มีเกษตรกรมาร่วมงานในครั้งนี้จำนวนกว่า 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27967504_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมพิธีเปิด ตลาดนัดชุมชน ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27934738_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดอบรม จิตรอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ฯ ณ. ถนนคนเดินอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27885570_resize

วันที่ 19 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมเตรียมประกวดหมู่บ้าน บ้านสวยเมืองสุข ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

S__6414341_resize

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุงกล่าวต้อนรับและนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและใกล้เคียง ซึ่งมีสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆและเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำ ฐานเรียนรู้บัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้ดินปุ๋ย ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ฐานเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารามีคุณภาพ ฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การใช้เครื่องจักรในการดำนา รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเ…

167873_resize

วันที่ 13-15 มิย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับหน่วยงานภาคี และภาคเอกชน จัดเตรียมสถานที่ จัดงาน Field Day วันที่ 16 มิ.ย.60 ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง

164396_resize

วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ .วังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านสวน นายเสน่ห์ นวนเนตร บ้านนาวัว หมู่ที่ 7อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

23779_resize

วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศัก มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 60 ณ ที่กำการกำนันตำบลทรายขาว บ้านนาวัว หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

146923_resize

14/มิ.ย./60 ที่.สนง.กษอ.วังสะพุง นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานและนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ รับน้ำดื่มจากปะปาอำเภอวังสะพุง เพื่อนำไปใช้ในงานวันทีา 16 มิ.ย.ที่ ศพก.บ.โคกฝาย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

S__4186121_resize

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุม อชก.ส่วนอำเภอฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ธกส.วังสะพุง โดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงทำหน้าที่เลขานุการ

28841_resize

วันที่ 12 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวสชำนาญการ ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ หมู่ที่ 6 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

<<แสดงทั้งหมด>>

 

ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป